วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อบรมผู้นำนันทนาการ ขั้นพื้นฐาน

สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมผู้นำนันทนาการ ขั้นพื้นฐาน วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี โดยมี อาจารย์สมศักดิ์ ชำนาญกิจ อาจารย์วิสูตร ปิ่นกระจาย เป็นวิทยากร โดยโรงเรียนดรุณาราชบุรีส่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้ารับการอบรม 3 คน ครูอนุชิต เย็นนะสา ครูธวัชชัย ปันสัน ครูมณีรัตน์ บุญรอด ประโยชน์ในการอบรม ได้มีความรู้ เทคนิค ทักษะ ปฏิบัติการ บุคลิกภาพ การเป็นผู้นำนันทนาการ ให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และบุคคลทั่วไป ให้มีความสุขทั้งร่างกาย จิตใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น