วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อบรมผู้นำนันทนาการ ขั้นพื้นฐาน

สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมผู้นำนันทนาการ ขั้นพื้นฐาน วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี โดยมี อาจารย์สมศักดิ์ ชำนาญกิจ อาจารย์วิสูตร ปิ่นกระจาย เป็นวิทยากร โดยโรงเรียนดรุณาราชบุรีส่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้ารับการอบรม 3 คน ครูอนุชิต เย็นนะสา ครูธวัชชัย ปันสัน ครูมณีรัตน์ บุญรอด ประโยชน์ในการอบรม ได้มีความรู้ เทคนิค ทักษะ ปฏิบัติการ บุคลิกภาพ การเป็นผู้นำนันทนาการ ให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และบุคคลทั่วไป ให้มีความสุขทั้งร่างกาย จิตใจ

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ


ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ

ครูอนุชิต เย็นนะสา เป็นตัวแทนเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ
จัดโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
สถานที่จัด ห้องประชุมเพชรนภา(ชั้น 3) โรงแรมเอเชียชะอำ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
วิทยากรดำเนินการอบรม ดร.นายแพทย์อนุพงค์สุจริยากุล (ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี )
ผู้เข้าร่วมประชุม (สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต./ร.ร./องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประโยชน์ที่ได้รับ  ได้ให้ความร่วมมือกับสังคม ชุมชน ในกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ
โดยการแลกเปลี่ยน เสนอแนะ เพื่อนำไปแก้ไขให้เด็กได้ปลอดภัยไม่จมน้ำ

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ดรุณารวมพลังรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรม สุขหรรษา

ดรุณารวมพลังรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรม สุขหรรษา

     ดรุณารักการอ่าน ปี การศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรม สุขหรรษา     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  2558    เวลา11.35 - 12.20 น.  บริเวณ  เวทีสร้างสรรค์  อาคาร 6 มีกิจกรรมดังนี้  
      1. ตอบคำถามสุขภาพและกีฬา   

ประโยชน์การอ่าน คือ ทำให้รอบรู้ทันโลก ทันเหตุการณ์
          การอ่านหนังสือพิมพ์การอ่านจากสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ในสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศแล้ว ยังจะได้ทราบข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง บทความวิจารณ์ ตลอดจนการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับความเป็นอยู่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมของตนในขณะนั้น ๆ 

   2. ยิงลูกฟุตบอลเข้าประตูเล็ก

ประโยชน์การออกกำลังกาย
- การออกกำลังกายให้ผลดีต่อร่างกายหลายประการ ทำให้อารมณ์ดี ร่างกายแข็งแรง หลับสบายขึ้น
 - การออกกำลังกายทำให้อารมณ์ดีขึ้นเนื่องการหลั่งของ endorphin และ serotonin ในสมอง